Hvem er vi?

Folkets Røst er et parti som vil ivareta interessene for de som bor i Lillestrøm på en best mulig måte. Vi mener dette er de folkevalgtes oppgave. Dessverre ser vi at andre partier heller vektlegger de føringer som gis fra sentralt hold. Dette så vi nå sist ved behandlingen av kommunereformen. Flertallet i kommunestyret går også inn for en meget sterk befolkningsøkning med høyblokker, fordi dette er ønsket fra sentrale myndigheter. Folkets Røst er det fjerde største partiet i Skedsmo.

Les mer om partiets medlemmer her.Våre viktigste saker

Lokaldemokrati: Politikerne må ta mer hensyn til hva innbyggerne i Lillestrøm kommune mener.

Eldreomsorg: Alle som har behov skal sikres enerom på sykehjem.

Boligbygging: Eneboliger skal ikke rives for å gi plass til høye blokker.

Bompenger: Nei til økte bompenger.

Skoler: Bevare lokale skoler.

Eiendomsskatt: Denne usosiale skatten må avvikles.

Kjeller flyplass: Flyplassen har stor historisk verdi, og må bevares.

Se valgprogrammet 2019 - 2023 her.


FOLKETS RØST

Om oss


Folkets Røst (FR) ble stiftet 12.01.2010. Bjørn Ødegaard var den sentrale initiativtakeren. Siden byutviklingskonferansen i april 2005 har han fulgt nøye med i de politiske prosessene på Rådhuset, og kom frem til at det var på ..

Politikk

Lokaldemokrati

Vår viktigste oppgave er å forbedre lokaldemokratiet i Lillestrøm kommune. Det innebærer at de som bor i kommunen i sterkere grad skal kunne påvirke de politiske beslutningene som fattes. Dette må gjøres ved at politikerne kommuniserer med de som blir berørt før politiske vedtak fattes. Videre må politikerne ta mer hensyn til hva folk i kommunen ønsker enn føringer fra sentralt hold.

Bli med


Ved et medlemskap eller økonomiskstøttegiver er man med direkte eller indirekte på utviklingen av partiet.Aktuelt


08.09.19

Høyhus og voksesmerter.

Nei til bygging av høyblokker har hele tiden vært en meget viktig sak for Folkets Røst. Byggingen av alle de høye blokkene i Lillestrøm og Strømmen har ført til at antall innbyggere vokser for mye, og har de siste årene økt med ca. 3%. Vi ønsker selvsagt at kommunen vår skal utvikle seg, men vi mener at dette må skje i takt med en nødvendig utvikling i infrastrukturen. Vi mener også at det er kommunens ansvar å ta vare på de gode bomiljøene vi allerede har, istedenfor at velfungerende eneboligområder skal raseres for bygging av blokker. Det politiske flertallet i kommunen setter dessverre utbyggernes hensyn foran innbyggernes i politikken som i dag føres. Partileder Tore Berg har nylig skrevet et leserinnlegg om dette viktige temaet, klikk her for å lese mer.

03.08.19

Omsorg er den viktigste oppgaven

Vi i Folkets Røst mener at forholdene må legges bedre til rette for at eldre som ønsker det, skal kunne bo hjemme lengst mulig. Men, når derimot behovet for sykehjemsplass melder seg, må det være kapasitet innen kommunen. Vi mener også at det må være kapasitet for korttidsopphold grunnet avlastning for de pårørende.

Kommunen er dessverre på etterskudd med bygging av både omsorgsboliger og sykehjem. Det foreligger per dags dato ingen analyse for framtidig behov og heller ingen plan for bygging av nye plasser. Dette finner vi svært skremmende, da behovet allerede er større nå enn hva kommunen kan dekke. Folkets Røst mener omsorgstjenester for alle som har et behov er kommunens viktigste oppgave, og har på bakgrunn av dette flere ganger foreslått at administrasjonen skal utarbeide en sak om kapasitetsbehov, men har ikke fått gjennomslag. For å lese mer om Folkets Røst sin mening om en sterkere orientering av omsorgstjenestene, klikk her.


29.08.19

Vil bevare de lokale skolene.

Administrasjonen har utarbeidet et dokument om skolekulturen i Lillestrøm kommune, der det kommer fram at så mye som fem skoler kan bli nedlagt, hvorav tre av disse befinner seg i Sørum. Folkets Røst har lokaldemokratiet i fokus, og vi mener det er viktig å beholde de lokale skolene da disse er grunnelementer i lokalmiljøet, noe også foreldrene sterkt påpeker.

Folkets Røst er tilhenger av at etableringen av Lillestrøm kommune skal medføre mer effektiv drift. Det er imidlertid nedslående at det første forslaget til reduserte utgifter forutsetter nedleggelse av lokale skoler, da vi mener at disse er med på å sikre gode og trygge lokalmiljøer, noe som burde være et politisk mål i seg selv. Vi mener at det finnes andre muligheter for effektivisering, som for eksempel at de administrative utgiftene må reduseres. For å lese mer om saken, trykk her for å lese partileder Tore Bergs nyeste leserinnlegg.

20.08.19

Reelt lokaldemokrati.

Vi opplever stadig at innbyggerne i kommunen gis for lite og for sen informasjon om viktige saker, samtidig som tilbakemeldinger gitt til politikerne ikke får gjennomslag. Vi mener, og går til valg på, at politikerne må ta mer hensyn til hva innbyggerne i Lillestrøm kommune mener. Folkets Røst har lokaldemokratiet i fokus. Dette innebærer at befolkning i større grad skal kunne påvirke de politiske beslutningene før de fattes, istedenfor at politikken skal styres fra sentralt hold. I den nye kommunen blir det enda lengre avstand fra Rådhuset til de lokale miljøene, og det blir færre valgte politikere. Det er derfor helt nødvendig å etablere lokale politiske utvalg, slik at kommunikasjonen mellom innbyggerne og kommunen kan forbedres, samt sikres. For å lese mer om temaet, trykk her for å lese Tore Berg sitt innlegg om saken.

15.08.19

Vi er klare for valgkamp basert på valgavisen vår som er vårt partiprogram! Usikker på hvem du skal stemme på? Klikk her for å lese avisen, samt lære mer om Folkets Røst, partiet som setter lokaldemokratiet i fokus.

07.07.19

Administrasjonen har utarbeidet et dokument om skolekulturen i Lillestrøm kommune, der det kommer fram at så mye som fem skoler kan bli nedlagt, hvorav tre av disse befinner seg i Sørum. Folkets Røst har lokaldemokratiet i fokus, og vi mener det er viktig å beholde de lokale skolene som er et grunnelement i lokalmiljøet, noe også foreldrene sterkt påpeker.

Folkets Røst er tilhenger av at etableringen av Lillestrøm kommune skal medføre effektiv drift. Vi er derimot uenige i at denne målsettingen må innebære nedleggelse av lokale skoler, da vi mener at disse er med på å sikre gode og trygge lokalmiljøer, noe som burde våre et mål i seg selv for politikerne i kommunen. Vi mener at det finnes andre muligheter for effektivisering, som for eksempel at de administrative utgiftene må reduseres. For å lese mer om saken, trykk her for å lese partileder Tore Berg sitt nyeste leserinnlegg.

18.06.19

Skedsmo kommune har i flere år lagt forholdene til rette for en meget sterk befolkningsvekst i Lillestrøm og Strømmen, men unnlatt å ta konsekvensene av den sterke veksten i biltrafikken som kommer ved at mange bor så tett. Folkets Røst mener at boligbyggingen må begrenses, slik at Skedsmo utbygges i takt med en infrastruktur som er tilfredsstillende for eksisterende og nye innbyggere.

Vi mener bruken av bompenger har gått for langt. Bompengene som innbyggerne på Romerike betaler skal gå til lokale prosjekter ved utbygging av veinettet hos oss, og ikke til bygging av ny E-18 til Asker og T-bane til Fornebu.

Vi i Folkets Røst er kritiske til hvordan den politiske ledelsen i Skedsmo ser for seg framtidens trafikkavvikling, spesielt i Lillestrøm, men også på Strømmen, Skedsmokorset og Skjetten. Det foreligger dessverre ikke noen troverdige planer for å løse trafikkproblemene i kommunen. For å lese mer om saken, trykk for her å lese partileder Tore Berg sitt nyeste innlegg.

09.05.19

Folkets Røst mener at Skedsmos kommunes satsning på å få flere eldre og andre pleietrengende til å bo hjemme lengre er et bra tiltak, men nå har det såkalte dreiningsprosjektet gått for langt. Kommunen har tidligere opplyst at det er for få omsorgsplasser, og nå er vi blitt informert om at det også mangler sykehjemsplasser. Dette innebærer at et økende antall personer med store behov ikke får den hjelpen de trenger, med drastiske konsekvenser for dem selv og deres pårørende. Folkets Røst har gjentatte ganger etterlyst en plan for hvordan kommunen skal dekke det økende behovet for sykehjems- og omsorgsplasser i fremtiden, men flertallet i kommunen mener at denne vurderingen må vente til etter kommunesammenslåingen. Dette mener vi blir for sent, med tanke på sakens viktighet, og med tanke på tiden det tar fra å vurdere situasjonen til å få på plass den økte kapasiteten. For å lese Tore Bergs nyeste leserinnlegg om saken, klikk her.

30.04.19

I sitt leserinnlegg 02.04. argumenterer Johnny Brevik, adm. direktør i Bori BBL for at kommunen må bygge høyere blokker enn det som er foreslått i den nye kommuneplanen som skal vedtas i juni. Folkets Røst mener at det bygges for høyt og for tett og at det tas for lite hensyn til eksisterende bebyggelse. I sitt avisinnlegg tar vår partileder Tore Berg til motmæle mot synspunktene til Brevik. For å lese innlegget, følg linken her.

03.02.19

Folkets Røst distribuerte en informasjonsavis til alle husstander i Sørum og Fet for å gjøre innbyggerne kjent med våre programposter og at partiet stiller til valg i Lillestrøm kommune. Se informasjonsavisene her og her.

23.01.19

Det er urovekkende at det politiske flertallet godkjente utbyggingsplanene for Skjettentoppen som omfatter blokker på 6 etasjer, da dette åpenbart ikke følger kommuneplanens bestemmelser. Skjettentoppen ligger i et område regulert for småhusbebyggelse, der maksimal byggehøyde er 9 meter. Planene skulle på bakgrunn av dette aldri blitt godkjent, og utbyggingen vil nå føre til stor sjenanse for naboene med tanke på sol, lys og innsikt.

Når klagen fra beboerne skal behandles i kommunestyret 6. februar håper vi at det blir flertall for å ta klagen til følge slik at denne saken ikke skaper presedens for utbygging av høyhus hvor som helst i kommunen. For å vite mer om saken, trykk her for å lese partileder Tore Berg sitt ferskeste leserinnlegg.

07.12.18

Folkets Røst foreslår i sitt budsjett til kommunestyret å avvikle eiendomsskatten i 2019 for både boliger og næringseiendommer. I tillegg vil vi styrke budsjettene til tjenesteapparatet med prioritering av eldreomsorgen. Vårt budsjettforslag har et overskudd på 41,5 mill. Vi mener at eiendomsskatten er en usosial skatt som rammer innbyggerne uavhengig av skatteevne.

Skedsmo har i mange år hatt store overskudd, som har ført til en betydelig økning av kommunens fondsmidler. Overskuddet for 2017 ble på hele 182 mill, og vi mener det er reserver i budsjettforslaget for 2019 på i alt 140 mill. Basert på dette mener vi at det ved en effektiv drift av kommunen er fullt mulig å avskaffe eiendomsskatten i Skedsmo som utgjør 79 mill. og samtidig øke utgiftene i budsjettene, spesielt til eldreomsorgen, men også til barneomsorgen. Les hele leserinnlegget til Tore Berg her.

28.10.18

Vi i Folkets Røst er kritiske til hvordan den politiske ledelsen i Skedsmo ser for seg framtidens trafikkavvikling, spesielt i Lillestrøm, men også på Strømmen. Det foreligger dessverre ikke noen troverdige planer for å løse trafikkproblemene i kommunen.

Ordføreren mener at løsningen ligger i at andelen gående, syklende og kollektivreisende skal øke. Vi mener derimot at det fortsatt er et stort behov for bilen og at det må bygges bedre veikapasitet utenom Lillestrøm.

Folkets Røst mener at boligbyggingen må begrenses slik at Skedsmo utbygges i takt med en infrastruktur som er tilfredsstillende for eksisterende og nye innbyggere. For å lese mer om saken, trykk her for å lese partileder Tore Berg sitt nyeste innlegg.

27.09.18

I 2015 ble det vedtatt at lokalisering av et nytt sykehjem skulle bli lagt frem for politisk behandling. I 2016 varslet rådmannen om at den ville komme i 2017. Til tross for at Folkets Røst har etterlyst saken er den fortsatt ikke lagt frem. Kommunebarometeret for 2017 viser at Skedsmos eldreomsorg ligger på 257. plass blant landets 426 kommuner. En faktor som bidrar til denne utilfredsstillende plasseringen er mangel på plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Ventetiden for å få omsorgsbolig er i dag på hele 275 døgn.

Dagens situasjon tilsier at dette er en hastesak. Det er også grunn til å anta at behovet for nye plasser kommer til å øke i fremtiden. Skedsmos kommunes regnskap for 2017 viste er netto overskudd på 117 mill. Dette tilser at kommunen har midler til å forbedre eldreomsorgen, men det må prioriteres nå, da veien fra planlegging til å dekke dagens og morgendagens behov er lang. Trykk her for å lese Tore Berg sitt nyeste leserinnlegg om denne viktige saken.

29.08.18

Det politiske flertallet i Skedsmo har bestemt at 80% av nybygg i kommunen skal bygges i området Lillestrøm, Strømmen og Kjeller. Folkets Røst mener at denne avgjørelsen baserer seg på føringer fra sentralt hold, istedenfor å vektlegge hva som er best for bo- og livskvaliteten til nåværende og fremtidige innbyggere. Høye og tett anlagte blokker fører til trafikkutfordringer, manglende grøntområder og utilfredsstillende lysforhold både for tilgrensende boliger og til dels for leilighetene i nybyggene. Vi mener at det må satses mer variert, med tanke på hva som bygges og hvor det bygges. Kommunen må legge forholdene til rette for bygging av eneboliger, rekkehus og lavblokker på Skedsmokorset, Skjetten og Leirsund. Partileder Tore Berg har nylig skrevet et leserinnlegg om saken trykk her for å lese mer.

30.06.18

Lillestrøm golfklubb har i dag en 6-hullsbane, og ønsker nå å gjennomføre en omregulering for å kunne utvide til en 9 hull for derved å kunne gi eksisterende og kommende medlemmer et bedre tilbud. Kommunens gebyr for omreguleringen vil bli et 6-sifret beløp. Skedsmo kommune vil at Lillestrøm skal fremstå som en meget attraktiv by å bosette seg i, med gode tilbud innen både kultur og idrett. Kommunen har mange gode tilbud for barn og unge, men færre tilbud for våre pensjonister. Folkets Røst mener derfor at kommunen burde støtte golfklubben økonomisk, da golf er en ypperlig sport for eldre, med tanke på mosjon, samt de sosiale aspektene som følger med. I tillegg ligger prisen for et årsmedlemskap på 1400 kr, og man kan da spille så mye golf man vil. Golf er dermed ikke en "rikmannssport", men en idrett for alle. For å lese Tore Bergs leserinnlegg om saken, trykk her.

25.03.18

I 2015 ble det vedtatt at lokalisering av et nytt sykehjem skulle bli lagt frem for politisk behandling. Dessverre har det enda ikke kommet noe sak om dette. I følge kommunestatistikken for 2016 er kommunens eldreomsorgstilbud rangert til en 184. plass. Nylig kartlegging viser at det står 53 personer på venteliste for omsorgsbolig, hvor gjennomsnittlig ventetid er hele 275 døgn. Det er grunn til å anta at dagens behov, og tilhørende utfordringer, vil øke over tid. Det er nødvendig at Skedsmo fører en proaktiv eldreomsorgspolitikk. Vi i Folkets Røst mener at planlegging av et nytt helsehus må starte allerede nå, da veien fra planlegging til ferdigstillelse er lang. Følg lenken her for å lese Tore Berg sitt nyeste leserinnlegg om denne viktige saken.

11.03.18

I fredagens RB skriver Bjørn Ødegaard om byggeskandalen på Stortinget, hvor det har funnet sted tre betydelige kostnadsoverskridelser siden den opprinnelige rammen på 800 millioner kroner ble vedtatt. Prosjektet har nå en prislapp på hele 2,3 milliarder kroner. Det er nok mange innvendinger som kan bli gjort i henhold til byggeprosessen. Ødegaard påpeker i sitt leserinnlegg at stortingsrepresentantenes hovedfeil var å fatte vedtak om og være sin egen byggherre. For å lese hele innlegget klikk her.

16.02.18

Bjørn Ødegaard skriver i sitt nyeste leserinnlegg at Skedsmos kultursatsning bør bekymre minst like mye som kostnadene rundt overtakelsen av Blaker skanse. Den viktigste oppgaven til politikerne er å prioritere bruken av midler. I Skedsmos budsjettdokument for 2018 finner man en målsetting om at "Skedsmo skal være Østlandets beste bosted for alle som er opptatt av kultur". Folkets Røst er positive til kultur, men ikke om dette skal gå på bekostning av eldreomsorg, skoler og god infrastruktur. Ta for eksempel eldreomsorgen. I følge kommunestatistikk for 2016 kommer Skedsmo på plass nr. 184 av landets kommuner. Dette er en tilbakegang fra plass nr. 143 i 2015. Det er fullt mulig å sikte mot å bli en av landets 50 beste kommuner når det gjelder ivaretakelse av våre eldre, men det krever en bedre prioritering av midlene tilgjengelig for kommunen. For å lese hele innlegget trykk her.

13.02.18.

I Romerikes Blad, publisert 8.januar, ble vår partileder Tore Berg Intervjuet i sammenheng med vinterbrøyting og problemene dette medfører. Her påpeker Berg at man må se på alternativer utover den organisasjonen man har i dag. Et forslag kan være å vurdere og henvende seg til pensjonister som tidligere har jobbet i driftsavdelingen, dersom de er villige til å være i beredskap. For å lese hele intervjuet, trykk her.

11.02.18

Administrasjonen har nylig godkjent bygging av en tomannsbolig med 2 etasjer, i funkisstil med flatt tak og takterrasse, noe som avviker fra eksisterende bebyggelse i villaområdet på Strømmen. En garasje i Hurdalsgata 61 ble derimot vedtatt revet da garasjen vendte feil vei i forhold til eksisterende garasjer i området. På bakgrunn av dette kan man se at bestemmelsen som skal sikre opprettholdelse av eksisterende bebyggelsesstruktur overstyres av administrasjonens skjønn, og skaper usikkerhet i befolkningens rettssikkerhet.

Vedtaket har blitt innklaget på grunnlag av flere forhold, da takterrassen vil gi mye innsyn til naboens hager. En godkjennelse av takterrasse over en to etasjer villa bryter med eksisterende boligstruktur i området, og vil på den samme tid åpne opp for tilsvarende bygg i alle villaområder. På bakgrunn av dette vil Folkets Røst ved neste behandling av kommuneplanen fremme forslag om forbud mot takterrasser i eksisterende villaområder. For å lese mer om saken, klikk her.

26.01.18

Ifølge kommunestatistikk for 2016 kommer Skedsmo på plass nr. 184 av landets kommuner når det gjelder eldreomsorgen. Dette er en tilbakegang fra plass nr. 143 i 2015.

Vi mener det er fullt mulig å sikte mot å bli en av landets 50 beste kommuner når det gjelder ivaretakelse av våre eldre. Dette krever derimot tiltak som sikrer rekruttering av flere ansatte med fagutdanning, samt flere tilgjengelige sykehjemsplasser og omsorgsboliger. For å oppnå dette er det helt nødvendig med en økt prioritering av eldreomsorg, og dermed mer penger avsatt til dette området. Skedsmo har de siste 10 årene hatt et overskudd pr. år på ca. 100 mill. Det har på bakgrunn av dette vært, og finnes fortsatt, tilgjengelige midler til å forbedre eldreomsorgen. Den 17. januar publiserte Romerikes Blad et leserinnlegg skrevet av partileder Tore Berg som omhandler temaet. For å lese mer, klikk her.

01.01.18

Røst fremmet et budsjettforslag i kommunestyret i Skedsmo der vi halverte eiendomsskatten og bevilget mer penger til eldreomsorg enn de andre partiene. Budsjettforslaget som var basert på realistiske tall for både inntekter og utgifter, hadde et overskudd på 50 mill. Les mer om saken ved å trykke her.

03.12.17

Den 29 november publiserte RB et intervju med vår partileder Tore Berg med overskrift "Sjokkerende befolkningsvekst". Berg er meget kritisk til at antall innbyggere i Skedsmo nå ser ut til å øke med hele 4% pr. år de neste fire årene basert på prognosen for nye boliger. Han mener dette vil gå ut over kvaliteten for de kommunale tjenestene. Artikkelen henviser til rådmannen som mener at befolkningsveksten i Skedsmo fremover kommer til å bli høyere enn tidligere antatt. Tore Berg har i tillegg skrevet et eget leserinnlegg om saken som stod i RB den 30.11. For å lese mer om saken trykk her.

02.11.17

Det er nylig blitt foretatt en utredning om valg av kollektivtransport på Nedre Romerike. Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet Sweco og busselskapet Ruter på oppdrag dra Akershus fylkeskommune og konkluderer med at det ikke bør anlegges noen baneløsning på Romerike frem til 2030. Folkets Røst har alltid sett på superbusser som et bedre alternativ enn bane. Superbusser har lave investeringer og driftskostnader, vil dekke et større områder og ha kortere reisetid samt flere avganger i forhold til t-bane. Mer om kollektivtransport og kommunens trafikale utfordringer kan du lese om ved å trykke her.

30.10.17

Skatteinntektene pr. innbygger i Skedsmo kommune har falt dramatisk i løpet av de senere årene. I denne sammenheng har det blitt utarbeidet en konsulentrapport om utviklingen. Rapporten viser at en viktig årsak til fallet er at innbyggere med høyere utdanning er lavere enn i sammenlignbare kommuner. Gjennom rapporten blir kommunen rådet til å bygge mer variert, det vil si flere eneboliger, rekkehus og lavblokker, for dermed å tiltrekke seg innflyttere med høy utdanning. Det ser dermed ikke ut til at det politiske flertallet med ordføreren i spissen følger dette rådet, da det fortsatt planlegges bygging av høye betongblokker i Skedsmos kollektivknutepunkter som Strømmen og Lillestrøm. Les mer om boligbygging og sammenhengen til næringsutvikling ved å trykke her.

19.10.17

Folkeavstemninger i Skedsmo, Sørum og Fet viser at innbyggerne ikke ønsker den vedtatte tvangssammenslåingen. Dessverre ser vi at det politiske flertallet i de tre kommunene ikke er i takt med befolkningen. Nå vil det være opp til KrF å støtte forslaget om å kunne reversere vedtaket. Les mer om saken og de negative konsekvensene av en sammenslåing ved å klikke her.

09.07.17

Den viktigste oppgaven til politikerne er å prioritere bruken av midler. I forkant av siste kommunevalg lovte både Høyre og Ap å arbeide for at Skedsmo skulle få landets beste skoler. Per dags dato foreligger det kulturprosjekter som kan anslås å kose kommunen rundt 500 millioner kroner, og dette mens skolene Sten-Tærud og Åsenhagen fortsetter å forfalle. Folkets Røst er ikke uenig i at det skal brukes midler på kultur, men uenig i at dette skal gå på bekostning av kommunens skoler og eldreomsorg. For å lese mer om saken, trykk her.

04.07.17

Vinner Ap og Sp stortingsvalget vil tvangssammenslåtte kommuner kunne få reversert vedtaket hvis de ønsker det. Skedsmo kommunestyre sa enstemmig nei til den frivillige sammenslåingen med Fet for et år siden, basert på klar tale fra våre innbyggere gjennom folkeavstemningen. I RBs folkemøte på Strømmen nylig, sa gruppelederne for både Høyre og Ap at de ikke vil be om reversering om dette blir en mulighet. Ved å ikke søke om reversering, betyr det at kommunen frivillig lar seg sammenslå, imot folkets vilje. I Sørum vil det bli gjort en folkeavstemning om reversering samtidig med stortingsvalget. Dette mener vi er nødvendig også i Skedsmo og Folkets Røst vil fremme et forslag om dette på første møte etter sommerferien. For å lese mer om saken, trykk her og les innlegget til gruppeleder Tore Berg.

30.05.17

I utgangspunktet er Skedsmo kommune med sine 53.000 innbyggere mer enn stor nok til å stå alene. Folkets Røst synes administrasjonen og politikerne i Skedsmo bør håndtere de utfordringene som kommunen allerede har på en bedre måte, før kommunen påtar seg masse nye, kostbare oppgaver. Før ferien blir Skedsmo Fet og Sørum, som til sammen har 82.500 innbyggere, vedtatt tvangssammenslått av et knapt stortingsflertall. Hvis det blir en rødgrønn regjering etter valget 11.september, vil fusjonene bli reversert, dersom tvangsrammede kommuner ber om det. For å lese mer om saken, trykk her.

15.05.17

Folkets Røst er ikke imot at Lillestrøm sentrum videreutvikles, men vi mener at den byutviklingen som er i gang er på ville veier. Byens identitet med småhusbebyggelse må vike for utbyggningsprosjekter med høyer opp til 19 etasjer, og det uten hensyn til først å tilrettelegge for nødvendig infrastruktur. Klikk her for å lese mer.

13.05.17

Det politiske flertallet i Skedsmo vil at den nye storkommunen skal hete Lillestrøm. Dette har vært forventet, og trolig en av grunnene til at et klart flertall i både Skedsmo og Fet sa nei til kommunesammenslåing ved folkeavstemningen. På bakgrunn av dette mener vi i Folkets Røst at vi må ta hensyn til lokaldemokratiet og involvere folket i en opinionsundersøkelse før navneforslaget blir bestemt. I formannskapet foreslo Folkets Røst at navnespørsmålet skulle utsettes, men forslaget fikk bare støtte fra SV. I kommunestyret foreslo AP utsettelse og da ble det enstemmig vedtatt! Les hele innlegget til partileder Tore Berg om saken ved å trykke her

07.05.17

Skedsmo kommune bør arbeide for en løsning som fører til at Skjetten skytebane blir stengt så snart som mulig, forutsatt at dette innebærer en god løsning for skytterlaget. Flertallet vedtok i kommunestyret 5. april at man utelukkende skal basere seg på ny skytebane på Lahaug. Dog har vi en fremtidig kommunesammenslåing foran oss, og vi i Folkets Røst mener at dagens politikk burde gjenspeile dette. Avgjørelsen om område for den nye skytebanen burde fattes basert på samarbeid innad i den nye storkommunen. Den nye kommunen kommer til å ha flere skytterlag, og en så stor investering burde komme også disse til gode. Vi mener kommunen burde igangsette vurdering av alternative anlegg. Les hele innlegget til partileder Tore Berg ved å klikke her.

04.04.17

I et nylig publisert leserinnlegg påpeker Bjørn Ødegaard at utbyggingen som skjer i Lillestrøm, og snart på Strømmen øst, reduserer innbyggernes livskvalitet. Grønne lunger og åpne rom nedbygges. Solforhold og trafikale utfordringer er uteglemt. Dette er konsekvenser av beslutninger som ikke er forankret i befolkningen. Innbyggerne inviteres til "dialogmøter" hvor kommunen og utbyggerne viser planer for ny bebyggelse. På dette tidspunktet er derimot nærmest alt bestemt, og bare småting kan endres. Folkets Røst har helt siden 2011 hevdet at kommunen bør gjøre planene tilgjengelig for befolkningen, og dette i forkant av beslutningsprosessene. For å lese hele innlegget, trykk her.

11.04.17

"Tvangssammenslåing vil gi økonomisk tap og svekket lokaldemokrati for Skedsmo". Dette skriver partileder Tore Berg i et leserinnlegg publisert i Romerikes Blad. Utsagnet underbygges av flere konkrete eksempler. Trykk for her å lese mer.

18.03.17

Skedsmo kommune vil bli tvangssammenslått med Fet og Sørum, til tross for at dette ikke skulle skje iht. de kriterier som var satt. Vi mener at flertallet i kommunene, med ordførerene i spissen, i sterk grad har bidratt til sammenslåingen som er meget uheldig for Skedsmo, og vil føre til dårligere lokaldemokrati for de tre kommunene. Trykk her for å lese partileder Tore Berg sitt innlegg om saken.