"Eldreomsorgen i Skedsmo er for dårlig"

BRUDD: Dobbeltrom som langtidsplasser og kjøp av omsorgsplasser i andre kommuner er ikke i henhold til verdighetsgarantien. FOTO: TOM GUSTAVSEN

TROSS UBRUKTE PENGER FRA EIENDOMSSKATTEN

Eldreomsorgen i Skedsmo er for dårlig

Eldreomsorgen i Skedsmo må bli bedre. Det kan den bli hvis det politiske flertallet er villig til å prioritere de eldre.

Det er flere områder som må styrkes. Vi vil spesielt påpeke at det er en åpenbar mangel på sykehjems- og omsorgsplasser. I innstilling til formannskapet 13. januar fremgikk det at langtidssyke legges på dobbeltrom beregnet for personer med korttidsopphold. Det må kjøpes sykehjemsplasser i andre kommuner og betales for overliggedøgn i sykehus. Dobbeltrom som langtidsplasser og plasser i andre kommuner er ikke i henhold til verdighetsgarantien.

18 tomme plasser

29. januar er det offisiell åpning av det nye bo- og aktivitetssenteret i Kjerulfsgate med kapasitet på 84 omsorgsplasser. Dessverre vil ikke mer en 66 bli tatt i bruk i år, fordi det ikke ble bevilget mer penger i årets budsjett. Bare Folkets Røst foreslo at alle enhetene skulle tas i bruk og at de resterende 18 plassene skulle bemannes som forsterkede omsorgsboliger etter forslag fra rådmannen. Det er helt feil å ikke ta i bruk den ledige kapasiteten når det åpenbart er så stort behov

Kostnaden ved å ta i bruk de 18 plassene var budsjettert til 13,7 mill.Kommunen ville spart store utgifter til plasser i andre kommuner og overliggedøgn på sykehus. Vi antar det ville være økonomisk gevinst ved å ta i bruk flere egne plasser.

Bruke av eiendomsskatten

Vi foreslo at den økte kostnaden til drift av flere plasser skulle finansieres av eiendomsskattemidler. Eiendomsskatten økte fra 36 millioner i 2014 til 78 i 2015. Det var udisponerte midler fra 2015 på 20,6 millioner. Også for 2016 er det betydelige skattemidler som ikke disponeres. Det er helt feil at kommunen ikke benytter noe av de ledige skattemidlene til å styrke eldreomsorgen.

Folkets Røst foreslo at eiendomskatten for 2016 skulle reduseres fra 78 til 60 millioner, som var det beløpet det ble budsjettert med ved skatteøkningen i 2015. Den foreslåtte reduksjonen ville føre til at alle fikk 23 prosent lavere skatt, og bedriftene.

Vi mener politikerne nå må vurdere nærmere hvordan de store eiendomskattemidlene skal anvendes. Flertallet har bestemt at pengene skal benyttes til spesielle tiltak for barn og unge og ikke inngå i den ordinære driften av kommunen. Skatten burde disponeres i rådmannens forslag til driftsbudsjett for å unngå to atskilte systemer for bevilgninger. Derved vil det kunne foretas en samlet prioritering av kommunens midler inklusive bevilgninger til tiltak for barn og unge.

Samtidig som det er ledige eiendomsskattemidler er det stort behov for å styrke den ordinære driften i kommunen. Folkets Røst mener det nå er på høy tid at politikerne endrer systemet som fører til feil bruk av skattemidlene. Vi vil fremme et forslag om dette.

Eldreomsorgen er kommunens viktigste oppgave.

Utdrag fra Romerikes blad

Tore Berg

Skrevet av Tore Berg

Gruppeleder (Folkets Røst)

Skedsmo, 21.01.2016