Politikk

Våre viktigste saker

Lokaldemokrati i praksis
Lillestrøm kommune har, etter Folkets Røsts mening, et betydelig forbedringspotensial når det gjelder å utvikle lokaldemokratiet. Vi vil at kommunen skal forbedre seg og at åpne prosesser skal erstatte beslutninger fattet i lukkede rom. Dette betyr at lokalbefolkningen må informeres og involveres i mye større grad før beslutningen fattes.

"Sentrale og regionale føringer" blir til stadighet benyttet som årsak til en utvikling som befolkningen ikke ønsker. Våre lokalpolitikere må slutte med stilletiende å godta denne type argumenter uten å stille motkrav til sentrale myndigheter.

Boligbygging
Det legges opp til en storstilt utbygging i Lillestrøm og Strømmen med betongblokker på opp til 19 etg! Vi mener dette er uheldig for beboerne i kommunen fordi det skaper dårligere boforhold for de som bor i nærheten av de nye blokkene, det er ikke vakkert, det blir lite lys og grønne lunger (ref. Lillestrøm syd), økte trafikkproblemer og dårligere luftkvalitet. Vi mener det er helt galt å sanere velfungerende boligområder for å få bygget høye blokker. Det burde legges til rette for mer bygging av lavblokker, rekkehus og eneboliger

Nå burde det settes en stopper for sanering av eneboliger både på Lillestrøm og Strømmen, og heller prioritere utbygging i industriområdet Lillestrøm øst og Kjeller.

Eldreomsorg
Vi mener at eldreomsorg er kommunens viktigste oppgave. Forholdene skal legges til rette for at eldre som ønsker det skal kunne bo hjemme lengst mulig. Men når behovet for sykehjemsplass melder seg, må det være kapasitet innen kommunen. Langtidspasienter skal ha enerom. Eldre som bor hjemme, vil ofte påføre nær familie arbeid. Derfor er det viktig å ha kapasitet til kortidsopphold for avlastning av den private pleien. Privat pleie i hjemmet som alternativ til offentlig pleie bør betales. Det bør også bygges omsorgsboliger der beboerne gis anledning til å eie sine boliger som de kan finansiere ved salg av de boligene de flytter ut fra.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatten i Skedsmo utgjør 78 mill. For en bolig med markedsverdi 5,0 mill., utgjør eiendomsskatten 4 400 kr. pr. år. Skatten utgjør 2,2 % av kommunens totale inntekter. Dette er en usosial skatt som ikke betales etter evne. Vi mener at kommunen burde avskaffe eiendomsskatten ved mer effektiv drift og økt prioritering av kommunens oppgaver. Eiendomsskatten benyttes til tiltak for barn og unge og disponeres atskilt fra kommunens øvrige inntekter. Vi mener at denne skatten burde inngå i det totale budsjettet til kommunen slik at alle midler vil bli brukt ut fra en samlet prioritering.

Kommunereformen
Folkets Røst var et av de få partiene som sa nei til at Skedsmo skulle slå seg sammen med andre kommuner. Spesielt AP, H og V ivret for sammenslåingen, til tross for at de mest ønskede kommunene ikke ville slå seg sammen med Skedsmo. Det ble et klart flertall mot sammenslåing. Til tross for resultatet av folkeavstemningen ønsker JA-partiene med AP, H og V i spissen å arbeide for sammenslåing så snart som mulig. Vi sa nei til sammenslåing fordi det ville føre til dårligere lokaldemokrati, dårligere økonomi for Skedsmo og at den nye kommunen ville få navnet Lillestrøm.