Politikk

Våre viktigste saker

Styrke lokaldemokratiet

Lillestrøm kommune har, etter Folkets Røsts mening, et betydelig forbedringspotensial når det gjelder å utvikle lokaldemokratiet. Vi vil at kommunen skal forbedre seg og at åpne prosesser skal erstatte beslutninger fattet i lukkede rom. Dette betyr at lokalbefolkningen må informeres og involveres i mye større grad før beslutningen fattes.

"Sentrale og regionale føringer" blir til stadighet benyttet som årsak til en utvikling som befolkningen ikke ønsker. Våre lokalpolitikere må slutte med stilletiende å godta denne type argumenter.

Forbedre omsorgstjenestene

Vi mener at eldreomsorg er kommunens viktigste oppgave. Forholdene skal legges til rette for at eldre som ønsker det skal kunne bo hjemme lengst mulig. Men, når behovet for sykehjemsplass melder seg, må det være kapasitet innen kommunen. Langtidspasienter skal ha enerom. Eldre som bor hjemme, vil ofte påføre nærstående arbeid. Derfor er det viktig å ha kapasitet til korttidsopphold for avlastning av den private pleien. Privat pleie i hjemmet som alternativ til offentlig pleie bør betales. Det bør også bygges omsorgsboliger der beboerne gis anledning til å eie sine boliger som de kan finansiere ved salg av de boligene de flytter ut fra.

Stoppe bygging av høye blokker

Det legges opp til en storstilt utbygging i kommunen og i Lillestrøm er det godkjent blokker på opp til 19 etg! Vi mener dette er uheldig for beboerne i kommunen fordi det skaper dårligere boforhold for de som bor i nærheten av de nye blokkene, det er ikke vakkert, det blir lite lys og grønne lunger, økte trafikkproblemer og dårligere luftkvalitet. Vi mener det er helt galt å sanere villaområder for å få bygget høye blokker. Det burde legges til rette for mer bygging av lavblokker, rekkehus og eneboliger.

Nå burde det settes en stopper for sanering av eneboliger både på Lillestrøm og Strømmen, og heller prioritere utbygging i industriområder og Kjeller.

Bevare lokale skoler

Administrasjonen har utarbeidet et dokument om skolestrukturen i Lillestrøm kommune der det går frem at så mange som 5 skoler kan bli nedlagt, hvorav 3 i Sørum. Folket Røst vil stemme mot nedleggelsen av skoler, da vi mener at skolene er selve fundamentet i lokalmiljøene ved at de har en stor sosial funksjon for innbyggerne. På skolen møtes barna i nærområdet hverandre hver dag med læring og lek. Her oppleves trygge og oversiktlige forhold, som reduserer risken for fremmedgjøring og mobbing. Foreldrene vil kunne ha god kontakt med skolen og med hverandre. Skolelokalene vil kunne benyttes til forskjellige lokale aktiviteter.

Ikke øke bompengene

Vi mener bruken av bompenger har gått for langt, og derfor sier vi nei til mer bompenger - nok er nok! Folk på Romerike betaler stadig mer bompenger, men pengene går dessverre til bygging av ny E-18 til Asker og ny T-bane til Fornebu. Bompengene burde brukes til å bygge ut veinettet hos oss. Dette gjelder spesielt veinettet rundt Lillestrøm, en løsning av trafikkproblemene på Skedsmokorset, samt en ny Nordbyvei for å avlaste Skjetten. I tillegg mener vi at kollektivtilbudet i kommunen må forbedres.

Vi mener at det politiske flertallet i kommunen ikke har vært aktive nok for å presse på overfor fylket for å løse våre behov.

Folkets Røst sier også ja til bilen. Svært mange trenger bilen daglig for å dekke forskjellige behov. Det omfatter reiser til jobb, butikker, barnehage, skole, treninger, idrettsarrangementer, møter og sosial kontakt. Mange reiser foregår kollektivt og det er bra, men på Romerike er kollektivtilbudet fortsatt så begrenset at mange reiser må foretas med bil om man skal få tiden til å strekke til. I denne sammenheng kan vi glede oss over at bilenes forurensning er blitt vesentlig redusert i de senere år, ved at stadig flere kjøper elbiler, samt at biler med bensin og diesel slipper ut mindre CO2 pr. kilometer.

Avvikle eiendomsskatten
Eiendomsskatten er en usosial skatt som ikke betales etter evne. Vi mener at kommunen burde avskaffe eiendomsskatten ved mer effektiv drift og økt prioritering av kommunens oppgaver. Eiendomsskatten benyttes til tiltak for barn og unge og disponeres atskilt fra kommunens øvrige inntekter. Vi mener at denne skatten burde inngå i det totale budsjettet til kommunen slik at alle midler vil bli brukt ut fra en samlet prioritering.

Se vårt fulle valgprogram for 2019 - 2023 ved å trykke her