Hvem er vi?

Folkets Røst er et parti som vil ivareta interessene for de som bor i Skedsmo på en best mulig måte. Vi mener dette er de folkevalgtes oppgave. Dessverre ser vi at andre partier heller vektlegger de føringer som gis fra sentralt hold. Dette så vi nå sist ved behandlingen av kommunereformen. Flertallet i kommunestyret går også inn for en meget sterk befolkningsøkning med høyblokker i Skedsmo fordi dette er ønsket fra sentrale myndigheter. Folkets Røst er det fjerde største partiet i Skedsmo.

Les mer om partiets medlemmer her.Våre viktigste saker

Lokaldemokrati: Politikerne må ta mer hensyn til hva innbyggerne i Skedsmo mener.

Boligbygging: Eneboliger skal ikke rives for å gi plass til høye blokker.

Kommunereformen: Skedsmo må ikke slå seg sammen med andre kommuner.

Eldreomsorg: Alle som har behov skal sikres enerom på sykehjem.

Eiendomsskatt: Denne usosiale skatten må avvikles.

Se valgprogrammet for 2016-2020

Aktuelt

07.12.18

Folkets Røst foreslår i sitt budsjett til kommunestyret å avvikle eiendomsskatten i 2019 for både boliger og næringseiendommer. I tillegg vil vi styrke budsjettene til tjenesteapparatet med prioritering av eldreomsorgen. Vårt budsjettforslag har et overskudd på 41,5 mill. Vi mener at eiendomsskatten er en usosial skatt som rammer innbyggerne uavhengig av skatteevne.

Skedsmo har i mange år hatt store overskudd, som har ført til en betydelig økning av kommunens fondsmidler. Overskuddet for 2017 ble på hele 182 mill, og vi mener det er reserver i budsjettforslaget for 2019 på i alt 140 mill. Basert på dette mener vi at det ved en effektiv drift av kommunen er fullt mulig å avskaffe eiendomsskatten i Skedsmo som utgjør 79 mill. og samtidig øke utgiftene i budsjettene, spesielt til eldreomsorgen, men også til barneomsorgen. Les hele leserinnlegget til Tore Berg her.

28.10.18

Vi i Folkets Røst er kritiske til hvordan den politiske ledelsen i Skedsmo ser for seg framtidens trafikkavvikling, spesielt i Lillestrøm, men også på Strømmen. Det foreligger dessverre ikke noen troverdige planer for å løse trafikkproblemene i kommunen.

Ordføreren mener at løsningen ligger i at andelen gående, syklende og kollektivreisende skal øke. Vi mener derimot at det fortsatt er et stort behov for bilen og at det må bygges bedre veikapasitet utenom Lillestrøm.

Folkets Røst mener at boligbyggingen må begrenses slik at Skedsmo utbygges i takt med en infrastruktur som er tilfredsstillende for eksisterende og nye innbyggere. For å lese mer om saken, trykk her for å lese partileder Tore Berg sitt nyeste innlegg.

27.09.18

I 2015 ble det vedtatt at lokalisering av et nytt sykehjem skulle bli lagt frem for politisk behandling. I 2016 varslet rådmannen om at den ville komme i 2017. Til tross for at Folkets Røst har etterlyst saken er den fortsatt ikke lagt frem. Kommunebarometeret for 2017 viser at Skedsmos eldreomsorg ligger på 257. plass blant landets 426 kommuner. En faktor som bidrar til denne utilfredsstillende plasseringen er mangel på plasser i sykehjem og omsorgsboliger. Ventetiden for å få omsorgsbolig er i dag på hele 275 døgn.

Dagens situasjon tilsier at dette er en hastesak. Det er også grunn til å anta at behovet for nye plasser kommer til å øke i fremtiden. Skedsmos kommunes regnskap for 2017 viste er netto overskudd på 117 mill. Dette tilser at kommunen har midler til å forbedre eldreomsorgen, men det må prioriteres nå, da veien fra planlegging til å dekke dagens og morgendagens behov er lang. Trykk her for å lese Tore Berg sitt nyeste leserinnlegg om denne viktige saken.

29.08.18

Det politiske flertallet i Skedsmo har bestemt at 80% av nybygg i kommunen skal bygges i området Lillestrøm, Strømmen og Kjeller. Folkets Røst mener at denne avgjørelsen baserer seg på føringer fra sentralt hold, istedenfor å vektlegge hva som er best for bo- og livskvaliteten til nåværende og fremtidige innbyggere. Høye og tett anlagte blokker fører til trafikkutfordringer, manglende grøntområder og utilfredsstillende lysforhold både for tilgrensende boliger og til dels for leilighetene i nybyggene. Vi mener at det må satses mer variert, med tanke på hva som bygges og hvor det bygges. Kommunen må legge forholdene til rette for bygging av eneboliger, rekkehus og lavblokker på Skedsmokorset, Skjetten og Leirsund. Partileder Tore Berg har nylig skrevet et leserinnlegg om saken trykk her for å lese mer.

30.06.18

Lillestrøm golfklubb har i dag en 6-hullsbane, og ønsker nå å gjennomføre en omregulering for å kunne utvide til en 9 hull for derved å kunne gi eksisterende og kommende medlemmer et bedre tilbud. Kommunens gebyr for omreguleringen vil bli et 6-sifret beløp. Skedsmo kommune vil at Lillestrøm skal fremstå som en meget attraktiv by å bosette seg i, med gode tilbud innen både kultur og idrett. Kommunen har mange gode tilbud for barn og unge, men færre tilbud for våre pensjonister. Folkets Røst mener derfor at kommunen burde støtte golfklubben økonomisk, da golf er en ypperlig sport for eldre, med tanke på mosjon, samt de sosiale aspektene som følger med. I tillegg ligger prisen for et årsmedlemskap på 1400 kr, og man kan da spille så mye golf man vil. Golf er dermed ikke en "rikmannssport", men en idrett for alle. For å lese Tore Bergs leserinnlegg om saken, trykk her.

25.03.18

I 2015 ble det vedtatt at lokalisering av et nytt sykehjem skulle bli lagt frem for politisk behandling. Dessverre har det enda ikke kommet noe sak om dette. I følge kommunestatistikken for 2016 er kommunens eldreomsorgstilbud rangert til en 184. plass. Nylig kartlegging viser at det står 53 personer på venteliste for omsorgsbolig, hvor gjennomsnittlig ventetid er hele 275 døgn. Det er grunn til å anta at dagens behov, og tilhørende utfordringer, vil øke over tid. Det er nødvendig at Skedsmo fører en proaktiv eldreomsorgspolitikk. Vi i Folkets Røst mener at planlegging av et nytt helsehus må starte allerede nå, da veien fra planlegging til ferdigstillelse er lang. Følg lenken her for å lese Tore Berg sitt nyeste leserinnlegg om denne viktige saken.

11.03.18

I fredagens RB skriver Bjørn Ødegaard om byggeskandalen på Stortinget, hvor det har funnet sted tre betydelige kostnadsoverskridelser siden den opprinnelige rammen på 800 millioner kroner ble vedtatt. Prosjektet har nå en prislapp på hele 2,3 milliarder kroner. Det er nok mange innvendinger som kan bli gjort i henhold til byggeprosessen. Ødegaard påpeker i sitt leserinnlegg at stortingsrepresentantenes hovedfeil var å fatte vedtak om og være sin egen byggherre. For å lese hele innlegget klikk her.

16.02.18

Bjørn Ødegaard skriver i sitt nyeste leserinnlegg at Skedsmos kultursatsning bør bekymre minst like mye som kostnadene rundt overtakelsen av Blaker skanse. Den viktigste oppgaven til politikerne er å prioritere bruken av midler. I Skedsmos budsjettdokument for 2018 finner man en målsetting om at "Skedsmo skal være Østlandets beste bosted for alle som er opptatt av kultur". Folkets Røst er positive til kultur, men ikke om dette skal gå på bekostning av eldreomsorg, skoler og god infrastruktur. Ta for eksempel eldreomsorgen. I følge kommunestatistikk for 2016 kommer Skedsmo på plass nr. 184 av landets kommuner. Dette er en tilbakegang fra plass nr. 143 i 2015. Det er fullt mulig å sikte mot å bli en av landets 50 beste kommuner når det gjelder ivaretakelse av våre eldre, men det krever en bedre prioritering av midlene tilgjengelig for kommunen. For å lese hele innlegget trykk her.

13.02.18.

I Romerikes Blad, publisert 8.januar, ble vår partileder Tore Berg Intervjuet i sammenheng med vinterbrøyting og problemene dette medfører. Her påpeker Berg at man må se på alternativer utover den organisasjonen man har i dag. Et forslag kan være å vurdere og henvende seg til pensjonister som tidligere har jobbet i driftsavdelingen, dersom de er villige til å være i beredskap. For å lese hele intervjuet, trykk her.

11.02.18

Administrasjonen har nylig godkjent bygging av en tomannsbolig med 2 etasjer, i funkisstil med flatt tak og takterrasse, noe som avviker fra eksisterende bebyggelse i villaområdet på Strømmen. En garasje i Hurdalsgata 61 ble derimot vedtatt revet da garasjen vendte feil vei i forhold til eksisterende garasjer i området. På bakgrunn av dette kan man se at bestemmelsen som skal sikre opprettholdelse av eksisterende bebyggelsesstruktur overstyres av administrasjonens skjønn, og skaper usikkerhet i befolkningens rettssikkerhet.

Vedtaket har blitt innklaget på grunnlag av flere forhold, da takterrassen vil gi mye innsyn til naboens hager. En godkjennelse av takterrasse over en to etasjer villa bryter med eksisterende boligstruktur i området, og vil på den samme tid åpne opp for tilsvarende bygg i alle villaområder. På bakgrunn av dette vil Folkets Røst ved neste behandling av kommuneplanen fremme forslag om forbud mot takterrasser i eksisterende villaområder. For å lese mer om saken, klikk her.

26.01.18

Ifølge kommunestatistikk for 2016 kommer Skedsmo på plass nr. 184 av landets kommuner når det gjelder eldreomsorgen. Dette er en tilbakegang fra plass nr. 143 i 2015.

Vi mener det er fullt mulig å sikte mot å bli en av landets 50 beste kommuner når det gjelder ivaretakelse av våre eldre. Dette krever derimot tiltak som sikrer rekruttering av flere ansatte med fagutdanning, samt flere tilgjengelige sykehjemsplasser og omsorgsboliger. For å oppnå dette er det helt nødvendig med en økt prioritering av eldreomsorg, og dermed mer penger avsatt til dette området. Skedsmo har de siste 10 årene hatt et overskudd pr. år på ca. 100 mill. Det har på bakgrunn av dette vært, og finnes fortsatt, tilgjengelige midler til å forbedre eldreomsorgen. Den 17. januar publiserte Romerikes Blad et leserinnlegg skrevet av partileder Tore Berg som omhandler temaet. For å lese mer, klikk her.

01.01.18

Røst fremmet et budsjettforslag i kommunestyret i Skedsmo der vi halverte eiendomsskatten og bevilget mer penger til eldreomsorg enn de andre partiene. Budsjettforslaget som var basert på realistiske tall for både inntekter og utgifter, hadde et overskudd på 50 mill. Les mer om saken ved å trykke her.

03.12.17

Den 29 november publiserte RB et intervju med vår partileder Tore Berg med overskrift "Sjokkerende befolkningsvekst". Berg er meget kritisk til at antall innbyggere i Skedsmo nå ser ut til å øke med hele 4% pr. år de neste fire årene basert på prognosen for nye boliger. Han mener dette vil gå ut over kvaliteten for de kommunale tjenestene. Artikkelen henviser til rådmannen som mener at befolkningsveksten i Skedsmo fremover kommer til å bli høyere enn tidligere antatt. Tore Berg har i tillegg skrevet et eget leserinnlegg om saken som stod i RB den 30.11. For å lese mer om saken trykk her.

02.11.17

Det er nylig blitt foretatt en utredning om valg av kollektivtransport på Nedre Romerike. Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet Sweco og busselskapet Ruter på oppdrag dra Akershus fylkeskommune og konkluderer med at det ikke bør anlegges noen baneløsning på Romerike frem til 2030. Folkets Røst har alltid sett på superbusser som et bedre alternativ enn bane. Superbusser har lave investeringer og driftskostnader, vil dekke et større områder og ha kortere reisetid samt flere avganger i forhold til t-bane. Mer om kollektivtransport og kommunens trafikale utfordringer kan du lese om ved å trykke her.

30.10.17

Skatteinntektene pr. innbygger i Skedsmo kommune har falt dramatisk i løpet av de senere årene. I denne sammenheng har det blitt utarbeidet en konsulentrapport om utviklingen. Rapporten viser at en viktig årsak til fallet er at innbyggere med høyere utdanning er lavere enn i sammenlignbare kommuner. Gjennom rapporten blir kommunen rådet til å bygge mer variert, det vil si flere eneboliger, rekkehus og lavblokker, for dermed å tiltrekke seg innflyttere med høy utdanning. Det ser dermed ikke ut til at det politiske flertallet med ordføreren i spissen følger dette rådet, da det fortsatt planlegges bygging av høye betongblokker i Skedsmos kollektivknutepunkter som Strømmen og Lillestrøm. Les mer om boligbygging og sammenhengen til næringsutvikling ved å trykke her.

19.10.17

Folkeavstemninger i Skedsmo, Sørum og Fet viser at innbyggerne ikke ønsker den vedtatte tvangssammenslåingen. Dessverre ser vi at det politiske flertallet i de tre kommunene ikke er i takt med befolkningen. Nå vil det være opp til KrF å støtte forslaget om å kunne reversere vedtaket. Les mer om saken og de negative konsekvensene av en sammenslåing ved å klikke her.

09.07.17

Den viktigste oppgaven til politikerne er å prioritere bruken av midler. I forkant av siste kommunevalg lovte både Høyre og Ap å arbeide for at Skedsmo skulle få landets beste skoler. Per dags dato foreligger det kulturprosjekter som kan anslås å kose kommunen rundt 500 millioner kroner, og dette mens skolene Sten-Tærud og Åsenhagen fortsetter å forfalle. Folkets Røst er ikke uenig i at det skal brukes midler på kultur, men uenig i at dette skal gå på bekostning av kommunens skoler og eldreomsorg. For å lese mer om saken, trykk her.

04.07.17

Vinner Ap og Sp stortingsvalget vil tvangssammenslåtte kommuner kunne få reversert vedtaket hvis de ønsker det. Skedsmo kommunestyre sa enstemmig nei til den frivillige sammenslåingen med Fet for et år siden, basert på klar tale fra våre innbyggere gjennom folkeavstemningen. I RBs folkemøte på Strømmen nylig, sa gruppelederne for både Høyre og Ap at de ikke vil be om reversering om dette blir en mulighet. Ved å ikke søke om reversering, betyr det at kommunen frivillig lar seg sammenslå, imot folkets vilje. I Sørum vil det bli gjort en folkeavstemning om reversering samtidig med stortingsvalget. Dette mener vi er nødvendig også i Skedsmo og Folkets Røst vil fremme et forslag om dette på første møte etter sommerferien. For å lese mer om saken, trykk her og les innlegget til gruppeleder Tore Berg.

30.05.17

I utgangspunktet er Skedsmo kommune med sine 53.000 innbyggere mer enn stor nok til å stå alene. Folkets Røst synes administrasjonen og politikerne i Skedsmo bør håndtere de utfordringene som kommunen allerede har på en bedre måte, før kommunen påtar seg masse nye, kostbare oppgaver. Før ferien blir Skedsmo Fet og Sørum, som til sammen har 82.500 innbyggere, vedtatt tvangssammenslått av et knapt stortingsflertall. Hvis det blir en rødgrønn regjering etter valget 11.september, vil fusjonene bli reversert, dersom tvangsrammede kommuner ber om det. For å lese mer om saken, trykk her.

15.05.17

Folkets Røst er ikke imot at Lillestrøm sentrum videreutvikles, men vi mener at den byutviklingen som er i gang er på ville veier. Byens identitet med småhusbebyggelse må vike for utbyggningsprosjekter med høyer opp til 19 etasjer, og det uten hensyn til først å tilrettelegge for nødvendig infrastruktur. Klikk her for å lese mer.

13.05.17

Det politiske flertallet i Skedsmo vil at den nye storkommunen skal hete Lillestrøm. Dette har vært forventet, og trolig en av grunnene til at et klart flertall i både Skedsmo og Fet sa nei til kommunesammenslåing ved folkeavstemningen. På bakgrunn av dette mener vi i Folkets Røst at vi må ta hensyn til lokaldemokratiet og involvere folket i en opinionsundersøkelse før navneforslaget blir bestemt. I formannskapet foreslo Folkets Røst at navnespørsmålet skulle utsettes, men forslaget fikk bare støtte fra SV. I kommunestyret foreslo AP utsettelse og da ble det enstemmig vedtatt! Les hele innlegget til partileder Tore Berg om saken ved å trykke her

07.05.17

Skedsmo kommune bør arbeide for en løsning som fører til at Skjetten skytebane blir stengt så snart som mulig, forutsatt at dette innebærer en god løsning for skytterlaget. Flertallet vedtok i kommunestyret 5. april at man utelukkende skal basere seg på ny skytebane på Lahaug. Dog har vi en fremtidig kommunesammenslåing foran oss, og vi i Folkets Røst mener at dagens politikk burde gjenspeile dette. Avgjørelsen om område for den nye skytebanen burde fattes basert på samarbeid innad i den nye storkommunen. Den nye kommunen kommer til å ha flere skytterlag, og en så stor investering burde komme også disse til gode. Vi mener kommunen burde igangsette vurdering av alternative anlegg. Les hele innlegget til partileder Tore Berg ved å klikke her.

04.04.17

I et nylig publisert leserinnlegg påpeker Bjørn Ødegaard at utbyggingen som skjer i Lillestrøm, og snart på Strømmen øst, reduserer innbyggernes livskvalitet. Grønne lunger og åpne rom nedbygges. Solforhold og trafikale utfordringer er uteglemt. Dette er konsekvenser av beslutninger som ikke er forankret i befolkningen. Innbyggerne inviteres til "dialogmøter" hvor kommunen og utbyggerne viser planer for ny bebyggelse. På dette tidspunktet er derimot nærmest alt bestemt, og bare småting kan endres. Folkets Røst har helt siden 2011 hevdet at kommunen bør gjøre planene tilgjengelig for befolkningen, og dette i forkant av beslutningsprosessene. For å lese hele innlegget, trykk her.

11.04.17

"Tvangssammenslåing vil gi økonomisk tap og svekket lokaldemokrati for Skedsmo". Dette skriver partileder Tore Berg i et leserinnlegg publisert i Romerikes Blad. Utsagnet underbygges av flere konkrete eksempler. Trykk for her å lese mer.

18.03.17

Skedsmo kommune vil bli tvangssammenslått med Fet og Sørum, til tross for at dette ikke skulle skje iht. de kriterier som var satt. Vi mener at flertallet i kommunene, med ordførerene i spissen, i sterk grad har bidratt til sammenslåingen som er meget uheldig for Skedsmo, og vil føre til dårligere lokaldemokrati for de tre kommunene. Trykk her for å lese partileder Tore Berg sitt innlegg om saken.


FOLKETS RØST

Om oss

Folkets Røst (FR) ble stiftet 12.01.2010. Bjørn Ødegaard var den sentrale initiativtakeren. Siden byutviklingskonferansen i april 2005 har han fulgt nøye med i de politiske prosessene på Rådhuset i Skedsmo, og kom frem til at det var på ..

Politikk

Lokaldemokrati

Vår viktigste oppgave er å forbedre lokaldemokratiet i Skedsmo. Det innebærer at de som bor i Skedsmo i sterkere grad skal kunne påvirke de politiske beslutningene som fattes. Dette må gjøres ved at politikerne kommuniserer med de som blir berørt før politiske vedtak fattes. Videre må politikerne ta mer hensyn til hva folk i Skedsmo ønsker enn føringer fra sentralt hold.

Bli med


Ved et medlemskap eller økonomiskstøttegiver er man med direkte eller indirekte på utviklingen av partiet.