Hvem er vi?

Folkets Røst er et parti som vil ivareta interessene for de som bor i Skedsmo på en best mulig måte. Vi mener dette er de folkevalgtes oppgave. Dessverre ser vi at andre partier heller vektlegger de føringer som gis fra sentralt hold. Dette så vi nå sist ved behandlingen av kommunereformen. Flertallet i kommunestyret går også inn for en meget sterk befolkningsøkning med høyblokker i Skedsmo fordi dette er ønsket fra sentrale myndigheter. Folkets Røst er det fjerde største partiet i Skedsmo.

Les mer om partiets medlemmer her.Våre viktigste saker

Lokaldemokrati: Politikerne må ta mer hensyn til hva innbyggerne i Skedsmo mener.

Boligbygging: Eneboliger skal ikke rives for å gi plass til høye blokker.

Kommunereformen: Skedsmo må ikke slå seg sammen med andre kommuner.

Eldreomsorg: Alle som har behov skal sikres enerom på sykehjem.

Eiendomsskatt: Denne usosiale skatten må avvikles.

Se valgprogrammet for 2016-2020

Aktuelt

01.01.18

Folkets Røst fremmet et budsjettforslag i kommunestyret i Skedsmo der vi halverte eiendomsskatten og bevilget mer penger til eldreomsorg enn de andre partiene. Budsjettforslaget som var basert på realistiske tall for både inntekter og utgifter, hadde et overskudd på 50 mill. Les mer om saken ved å trykke her.

03.12.17

Den 29 november publiserte RB et intervju med vår partileder Tore Berg med overskrift "Sjokkerende befolkningsvekst". Berg er meget kritisk til at antall innbyggere i Skedsmo nå ser ut til å øke med hele 4% pr. år de neste fire årene basert på prognosen for nye boliger. Han mener dette vil gå ut over kvaliteten for de kommunale tjenestene. Artikkelen henviser til rådmannen som mener at befolkningsveksten i Skedsmo fremover kommer til å bli høyere enn tidligere antatt. Tore Berg har i tillegg skrevet et eget leserinnlegg om saken som stod i RB den 30.11. For å lese mer om saken trykk her.

02.11.17

Det er nylig blitt foretatt en utredning om valg av kollektivtransport på Nedre Romerike. Rapporten er utarbeidet av konsulentselskapet Sweco og busselskapet Ruter på oppdrag dra Akershus fylkeskommune og konkluderer med at det ikke bør anlegges noen baneløsning på Romerike frem til 2030. Folkets Røst har alltid sett på superbusser som et bedre alternativ enn bane. Superbusser har lave investeringer og driftskostnader, vil dekke et større områder og ha kortere reisetid samt flere avganger i forhold til t-bane. Mer om kollektivtransport og kommunens trafikale utfordringer kan du lese om ved å trykke her.

30.10.17

Skatteinntektene pr. innbygger i Skedsmo kommune har falt dramatisk i løpet av de senere årene. I denne sammenheng har det blitt utarbeidet en konsulentrapport om utviklingen. Rapporten viser at en viktig årsak til fallet er at innbyggere med høyere utdanning er lavere enn i sammenlignbare kommuner. Gjennom rapporten blir kommunen rådet til å bygge mer variert, det vil si flere eneboliger, rekkehus og lavblokker, for dermed å tiltrekke seg innflyttere med høy utdanning. Det ser dermed ikke ut til at det politiske flertallet med ordføreren i spissen følger dette rådet, da det fortsatt planlegges bygging av høye betongblokker i Skedsmos kollektivknutepunkter som Strømmen og Lillestrøm. Les mer om boligbygging og sammenhengen til næringsutvikling ved å trykke her.

19.10.17

Folkeavstemninger i Skedsmo, Sørum og Fet viser at innbyggerne ikke ønsker den vedtatte tvangssammenslåingen. Dessverre ser vi at det politiske flertallet i de tre kommunene ikke er i takt med befolkningen. Nå vil det være opp til KrF å støtte forslaget om å kunne reversere vedtaket. Les mer om saken og de negative konsekvensene av en sammenslåing ved å klikke her.

09.07.17

Den viktigste oppgaven til politikerne er å prioritere bruken av midler. I forkant av siste kommunevalg lovte både Høyre og Ap å arbeide for at Skedsmo skulle få landets beste skoler. Per dags dato foreligger det kulturprosjekter som kan anslås å kose kommunen rundt 500 millioner kroner, og dette mens skolene Sten-Tærud og Åsenhagen fortsetter å forfalle. Folkets Røst er ikke uenig i at det skal brukes midler på kultur, men uenig i at dette skal gå på bekostning av kommunens skoler og eldreomsorg. For å lese mer om saken, trykk her.

04.07.17

Vinner Ap og Sp stortingsvalget vil tvangssammenslåtte kommuner kunne få reversert vedtaket hvis de ønsker det. Skedsmo kommunestyre sa enstemmig nei til den frivillige sammenslåingen med Fet for et år siden, basert på klar tale fra våre innbyggere gjennom folkeavstemningen. I RBs folkemøte på Strømmen nylig, sa gruppelederne for både Høyre og Ap at de ikke vil be om reversering om dette blir en mulighet. Ved å ikke søke om reversering, betyr det at kommunen frivillig lar seg sammenslå, imot folkets vilje. I Sørum vil det bli gjort en folkeavstemning om reversering samtidig med stortingsvalget. Dette mener vi er nødvendig også i Skedsmo og Folkets Røst vil fremme et forslag om dette på første møte etter sommerferien. For å lese mer om saken, trykk her og les innlegget til gruppeleder Tore Berg.

30.05.17

I utgangspunktet er Skedsmo kommune med sine 53.000 innbyggere mer enn stor nok til å stå alene. Folkets Røst synes administrasjonen og politikerne i Skedsmo bør håndtere de utfordringene som kommunen allerede har på en bedre måte, før kommunen påtar seg masse nye, kostbare oppgaver. Før ferien blir Skedsmo Fet og Sørum, som til sammen har 82.500 innbyggere, vedtatt tvangssammenslått av et knapt stortingsflertall. Hvis det blir en rødgrønn regjering etter valget 11.september, vil fusjonene bli reversert, dersom tvangsrammede kommuner ber om det. For å lese mer om saken, trykk her.

15.05.17

Folkets Røst er ikke imot at Lillestrøm sentrum videreutvikles, men vi mener at den byutviklingen som er i gang er på ville veier. Byens identitet med småhusbebyggelse må vike for utbyggningsprosjekter med høyer opp til 19 etasjer, og det uten hensyn til først å tilrettelegge for nødvendig infrastruktur. Klikk her for å lese mer.

13.05.17

Det politiske flertallet i Skedsmo vil at den nye storkommunen skal hete Lillestrøm. Dette har vært forventet, og trolig en av grunnene til at et klart flertall i både Skedsmo og Fet sa nei til kommunesammenslåing ved folkeavstemningen. På bakgrunn av dette mener vi i Folkets Røst at vi må ta hensyn til lokaldemokratiet og involvere folket i en opinionsundersøkelse før navneforslaget blir bestemt. I formannskapet foreslo Folkets Røst at navnespørsmålet skulle utsettes, men forslaget fikk bare støtte fra SV. I kommunestyret foreslo AP utsettelse og da ble det enstemmig vedtatt! Les hele innlegget til partileder Tore Berg om saken ved å trykke her

07.05.17

Skedsmo kommune bør arbeide for en løsning som fører til at Skjetten skytebane blir stengt så snart som mulig, forutsatt at dette innebærer en god løsning for skytterlaget. Flertallet vedtok i kommunestyret 5. april at man utelukkende skal basere seg på ny skytebane på Lahaug. Dog har vi en fremtidig kommunesammenslåing foran oss, og vi i Folkets Røst mener at dagens politikk burde gjenspeile dette. Avgjørelsen om område for den nye skytebanen burde fattes basert på samarbeid innad i den nye storkommunen. Den nye kommunen kommer til å ha flere skytterlag, og en så stor investering burde komme også disse til gode. Vi mener kommunen burde igangsette vurdering av alternative anlegg. Les hele innlegget til partileder Tore Berg ved å klikke her.

04.04.17

I et nylig publisert leserinnlegg påpeker Bjørn Ødegaard at utbyggingen som skjer i Lillestrøm, og snart på Strømmen øst, reduserer innbyggernes livskvalitet. Grønne lunger og åpne rom nedbygges. Solforhold og trafikale utfordringer er uteglemt. Dette er konsekvenser av beslutninger som ikke er forankret i befolkningen. Innbyggerne inviteres til "dialogmøter" hvor kommunen og utbyggerne viser planer for ny bebyggelse. På dette tidspunktet er derimot nærmest alt bestemt, og bare småting kan endres. Folkets Røst har helt siden 2011 hevdet at kommunen bør gjøre planene tilgjengelig for befolkningen, og dette i forkant av beslutningsprosessene. For å lese hele innlegget, trykk her.

11.04.17

"Tvangssammenslåing vil gi økonomisk tap og svekket lokaldemokrati for Skedsmo". Dette skriver partileder Tore Berg i et leserinnlegg publisert i Romerikes Blad. Utsagnet underbygges av flere konkrete eksempler. Trykk for her å lese mer.

18.03.17

Skedsmo kommune vil bli tvangssammenslått med Fet og Sørum, til tross for at dette ikke skulle skje iht. de kriterier som var satt. Vi mener at flertallet i kommunene, med ordførerene i spissen, i sterk grad har bidratt til sammenslåingen som er meget uheldig for Skedsmo, og vil føre til dårligere lokaldemokrati for de tre kommunene. Trykk her for å lese partileder Tore Berg sitt innlegg om saken.


FOLKETS RØST

Om oss

Folkets Røst (FR) ble stiftet 12.01.2010. Bjørn Ødegaard var den sentrale initiativtakeren. Siden byutviklingskonferansen i april 2005 har han fulgt nøye med i de politiske prosessene på Rådhuset i Skedsmo, og kom frem til at det var på ..

Politikk

Lokaldemokrati

Vår viktigste oppgave er å forbedre lokaldemokratiet i Skedsmo. Det innebærer at de som bor i Skedsmo i sterkere grad skal kunne påvirke de politiske beslutningene som fattes. Dette må gjøres ved at politikerne kommuniserer med de som blir berørt før politiske vedtak fattes. Videre må politikerne ta mer hensyn til hva folk i Skedsmo ønsker enn føringer fra sentralt hold.

Bli med


Ved et medlemskap eller økonomiskstøttegiver er man med direkte eller indirekte på utviklingen av partiet.